Školski odbor

Školski odbor čine:

  1. Venad Manov, predsjednik
  2. Ermin Odobašić, član
  3. Hase Šahinović, član
  4. Sifet Dizdarevic, član

ŠKOLSKI ODBOR

Opće funkcioniranje Školskog odbora određivat će politiku škole, pratiti primjenu politike i osiguravati da se školski izvori koriste efikasno i učinkovito, a Školski odbori će posebno imati slijedeće funkcije:

a) donositi godišnji program rada i usvajati izvještaje o njegovoj primjeni
b) donositi Pravila škole i opća akta
c) pratiti i usmjeravati cjelokupni rad škole
d) odlučivati o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenim zakonskim propisima.
e) rješavati sva pitanja odnosa sa osnivačem i odgovarati osnivaču za rezultate rada škole
f) razmatrati izvještaje i preporuke nadzornih organa i preduzimati određene mjere
g) donositi odluke o broju, organiziranju i ukidanju odjeljenja škole
h) odlučivati o korištenju sredstava škole u skladu sa zakonom
i) donositi financijski plan i usvajati godišnji obračun
j) objavljivati natječaje za izbor nastavnika i stručnih saradnika i ostalog osoblja i vrši njihov izbor
k) imenovati i razrješavati direktora
l) usmjeravati, kontrolirati i ocjenjivati direktora
m) pratiti opći uspjeh učenika i poduzimati mjere na poboljšanju radnih uvjeta u školi i nastavi
n) donositi opće propise za školu
o) pratiti i kontrolirati sve aktivnosti predviđene zakonom i dokumentima koji se tiču osnivanja škole
p) uspostavljati procedure kroz koje učenici i osoblje mogu ostvariti komunikaciju i obavljati sve druge funkcije koje su funkcije škole prema zakonu
q) rješavati po prigovoru roditelja ili staratelja učenika
r) podnositi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju
s) odgovarati osnivaču za rad i rezultate rada škole
t) razmatrati plan upisa učenika
u) razmatrati izvještaje o radu direktora škole
v) vršiti i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Pravilima

Član 85.
Školski odbor ima pet (5) članova.
Članovi Školskog odbora su predstavnici osoblja škole, osnivača škole, lokalne zajednice i roditelja, tako da svaka struktura bude zastupljena kako slijedi:
– jedan član se imenuje iz reda osnivača
-dva člana se imenuju iz reda osoblja škole
-jedan član se imenuje iz reda roditelja
– jedan član se imenuje iz reda lokalne zajednice

Etnički sastav Školskog odbora će odražavati etnički sastav populacije sredine u kojoj je škola smještena.
Promjene u sastavu Školskog odbora, ukoliko je potrebno, će biti napravljene u skladu sa nacionalnom strukturom populacije učenika povećavanjem ili zamjenom broja članova Školskog odbora, u okviru ograničenja naznačenih u postojećim zakonima.
Ako je u školi postotak populacije učenika i nastavnika povratnika/domicilne manjine jednak ili veći od 10 % ukupne školske populacije, najmanje jedan član će, u skladu sa zakonskim mogućnostima, biti uključen u sastav postojećeg Školskog odbora, u cilju osiguranja
zastupljenosti predstavnika povratničke/domicilne manjinske populacije.

Član 86.
Članovi Školskog odbora će se birati na period od četiri (4) godine.
Po isteku mandata člana Školskog odbora, isti može biti ponovo izabran na još jedan mandat.