JU OŠ “Mirsad Salkić”: Konkurs za popunu radnog mjesta

0
703

Na osnovu člana 135. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/04, 7/10, 11/15 i 12/19), Odluke Školskog odbora br: 03-1149/20 od 05. 03. 2020. godine, Saglasnosti za raspisivanje konkursa Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a br: 10-30-1750-2/20 od 18. 02. 2020. godine  raspisuje se

K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

Redni broj
Radno mjesto
Broj sati
Vrijeme angažiranja
1.
Nastavnik njemačkog jezika
15 sati
na određeno, a najduže do kraja školske 2019/20. godine
 OPĆI UVJETI ZA IZBOR NA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA:
 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenim za to radno mjesto
 • da u posljednje 3 godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana 9 stav (1) Ustava BiH,
 • da se ne vodi krivični postupak protiv tog lica,
 • da ima odgovarajući stepen stručne spreme.
 POSEBNI UVJETI:
 • završeno više ili visoko obrazovanje (VI ili VII stepen stručne spreme) ili završen prvi ciklus nastavničkog falulteta (180 ili 240 ECTS bodova) po bolonjskom sistemu obrazovanja, nastavnik/profesor/bachelor njemačkog jezika, odnosno nastavnici/profesori koji su završili fakultet odgovarajućeg stranog jezika kao:
 • predmet u jednopredmetnoj grupi
 • Apredmet ili ravnopravan predmet u dvopredmetnoj grupi
 • B predmet u dvojezičnoj predmetnoj grupi;
 • stručni ispit,
 • dužina trajanja nezaposlenosti,
 • radno iskustvo,
 • posebni rezultati.
UZ PRIJAVU KANDIDATI/KANDIDATKINJE SU DUŽNI PRILOŽITI DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA:
 1. prijava sa kraćom biografijom (sa adresom, kontakt telefonom radi poziva na intervju)
 2. ovjerenu kopiju diploma,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje da je državljanin BiH (ne starije od 6 mjeseci)
 5. ovjerena izjava kod nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH.
 6. ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom člana 9 stav (1) ustava BiH.
 Navedeni dokumenti moraju biti original ili ovjerena kopija.

Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvršit će se na osnovu Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata/kandidatkinja za prijem u radni odnos br: 10-02-2926-1/17 od 19.03.2017. godine, („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“: broj: 7/17), u daljem tekstu: ,,Pravilnik”.

Prioritet u zapošljavanju:

Prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta putem konkursa/oglasa prije bodovanja imaju osobe proglašene tehnološkim viškom, u skladu sa Pravilnikom o definiranju kriterija za proglašenje uposlenika za čijim je radom djelimično ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja uposlenika iz jedne škole u drugu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 13/19). ako se po ovom istom osnovu jave dva ili više kandidata sa istim brojem bodova, prijem će se vršiti na osnovu člana 3. Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos.

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA

 1. Pored gore navedenih dokumenata, svaki kandidat može dostaviti svu raspoloživu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Pravilnikom:
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje),
 • uvjerenje o dužini radnog staža nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (uvjerenje poslodavca kod kojeg kandidat radio ili radi, koje mora biti precizno i detaljno, odnosno u kojem treba da stoje podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio, naziv radnog mjesta i stručna sprema, vremenski period obavljanja poslova, te da li su to poslovi na puno ili nepuno radno vrijeme. Poslodavac je dužan nepuno radno vrijeme preračunati u puno radno vrijeme).
 • dokaz o rezultatima rada, u skladu sa članom 9. Pravilnika.
 1. Za osobe koje se prvi puta upošljavaju, a na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i članove njihovih porodica potrebno je dostaviti rješenje nadležne službe o pripadajućim pravima koje glasi na ime osobe koja konkurira.
 2. Za osobe koje se prvi puta upošljavaju, a na koje se odnosi Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom potrebno je dostaviti rješenje nadležne službe o pripadajućim pravima koje glasi na ime osobe koja konkurira.
Postupak izbora kandidata/kinja po konkursu izvršit će se prema odredbama Pravilnika.

Komisija za izbor nastavnika i stručnih saradnika obavit će postupak izbora  kandidata koji ispunjavaju uvjete konkursa. O terminu postupka izbora kandidata će biti usmeno obavješteni putem telefona, a lista kandidata se objavljuje i na oglasnoj tabli škole. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu, prijave se neće razmatrati.

Kandidati koji se nisu kvalifikovali u daljnju proceduru će biti obavješteni pismenim putem sa poukom o pravnom lijeku od strane škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od 6 mjeseci i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi krivični postupak, koje izdaje nadležni sud po mjestu prebivališta.

Prijave slati  isključivo poštom na adresu škole sa naznakom Prijava na konkurs:

JU OŠ “Mirsad Salkić“ Čava

Čava bb

77245 Bužim

                                                                                                                  Direktor škole:

                                                                                                                  Zeid Suljadžić

Konkurs JU OŠ “Mirsad Salkić” – njemački jezik