OŠ “Mirsad Salkić”: Konkurs za popunu radnih mjesta

0
636

Na osnovu člana 135. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/04, 7/10, 11/15 i 12/19), Odluke Školskog odbora br: 03-1128/19 od 28. 11. 2019. godine, Saglasnosti za raspisivanje konkursa Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a br: 10-34-10824-2/19 od 04. 11. 2019. godine  raspisuje se

K O N K U R S

za popunu radnih mjesta

 

Redni broj

Radno mjesto

Broj sati

Vrijeme angažiranja

1.

Pedagog

1 izvršilac

na određeno, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do kraja školske 2019/20. godine

2.

Nastavnik tehničke kulture

10 sati

na određeno, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do kraja školske 2019/20. godine

3.

Nastavnik fizike

5 sati

na određeno, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do kraja školske 2019/20. godine

4.

Nastavnik engleskog jezika

7 sati

na određeno, najduže do kraja školske 2019/20. godine

 

OPĆI UVJETI ZA IZBOR NA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenim za to radno mjesto
 • da u posljednje 3 godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana 9 stav (1) Ustava BiH,
 • da se ne vodi krivični postupak protiv tog lica,
 • da ima odgovarajući stepen stručne spreme.

 

POSEBNI UVJETI:

Za poziciju broj 1.

 • završeno visoko obrazovanje (VII stepen stručne spreme) ili završen prvi ciklus po bolonjskom sistemu obrazovanja, profesor pedagogije i psihologije, diplomirani pedagog. Školska sprema u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, NPP te važećim Pedagoškim standardima i normativima;

Za poziciju broj 2.

 • završeno više ili visoko obrazovanje (VI ili VII stepen stručne spreme), nastavnik/profesor tehničke kulture ili grupa predmeta u kojoj je tehnička kultura glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj nastavi ili kandidati koji su završili I ili II ciklus po bolonjskom sistemu obrazovanja (180 ili 240 ECTS bodova) za navedeni predmet;

Za poziciju broj 3.

 • završeno više ili visoko obrazovanje (VI ili VII stepen stručne spreme) ili završen prvi ciklus (180 ili 240 ECTS bodova) po bolonjskom sistemu obrazovanja odgovarajućeg (nastavničkog) smjera i stečenim zvanjem nastavnik/profesor/bakalaureat/bachelor
 • grupa fizika ili grupa u kojoj je fizika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi u skladu sa NPP, pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima;

Za poziciju broj 4.

 • završeno više ili visoko obrazovanje (VI ili VII stepen stručne spreme) ili završen prvi ciklus nastavničkog falulteta (180 ili 240 ECTS bodova) po bolonjskom sistemu obrazovanja, nastavnik/profesor/bachelor engleskog jezika, odnosno nastavnici/profesori koji su završili fakultet odgovarajućeg stranog jezika kao:
 • predmet u jednopredmetnoj grupi
 • Apredmet ili ravnopravan predmet u dvopredmetnoj grupi
 • B predmet u dvojezičnoj predmetnoj grupi;
 • stručni ispit,
 • dužina trajanja nezaposlenosti,
 • radno iskustvo,
 • posebni rezultati.

 

UZ PRIJAVU KANDIDATI/KANDIDATKINJE SU DUŽNI PRILOŽITI DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA:

 1. prijava sa kraćom biografijom ( sa adresom, kontakt telefonom radi poziva na intervju)
 2. ovjerenu kopiju diploma,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje da je državljanin BiH (ne starije od 6 mjeseci)
 5. ovjerena izjava kod nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH.
 6. ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom člana 9 stav (1) ustava BiH.

 

Navedeni dokumenti moraju biti original ili ovjerena kopija.

Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvršit će se na osnovu Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata/kandidatkinja za prijem u radni odnos br: 10-02-2926-1/17 od 19.03.2017. godine, (Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona: broj: 7/17), u daljem tekstu: ,,Pravilnik”.

 

Prioritet u zapošljavanju:

Prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta putem konkursa/oglasa prije bodovanja imaju osobe proglašene tehnološkim viškom, u skladu sa Pravilnikom o definiranju kriterija za proglašenje uposlenika za čijim je radom djelimično ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja uposlenika iz jedne škole u drugu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 13/19). ako se po ovom istom osnovu jave dva ili više kandidata sa istim brojem bodova, prijem će se vršiti na osnovu člana 3. Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos.

 

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA

 1. Pored gore navedenih dokumenata, svaki kandidat može dostaviti svu raspoloživu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Pravilnikom:
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje),
 • uvjerenje o dužini radnog staža nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (uvjerenje poslodavca kod kojeg kandidat radio ili radi, koje mora biti precizno i detaljno, odnosno u kojem treba da stoje podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio, naziv radnog mjesta i stručna sprema, vremenski period obavljanja poslova, te da li su to poslovi na puno ili nepuno radno vrijeme. Poslodavac je dužan nepuno radno vrijeme preračunati u puno radno vrijeme).
 • dokaz o rezultatima rada, u skladu sa članom 9. Pravilnika.
 1. Za osobe koje se prvi puta upošljavaju, a na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i članove njihovih porodica potrebno je dostaviti rješenje nadležne službe o pripadajućim pravima koje glasi na ime osobe koja konkurira.
 2. Za osobe koje se prvi puta upošljavaju, a na koje se odnosi Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom potrebno je dostaviti rješenje nadležne službe o pripadajućim pravima koje glasi na ime osobe koja konkurira.

 

Postupak izbora kandidata/kinja po konkursu izvršit će se prema odredbama Pravilnika.

Komisija za izbor nastavnika i stručnih saradnika obavit će postupak izbora  kandidata koji ispunjavaju uvjete konkursa. O terminu postupka izbora kandidata će biti usmeno obavješteni putem telefona, a lista kandidata se objavljuje i na oglasnoj tabli škole. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu, prijave se neće razmatrati.

Kandidati koji se nisu kvalifikovali u daljnju proceduru će biti obavješteni pismenim putem sa poukom o pravnom lijeku od strane škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od 6 mjeseci i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi krivični postupak, koje izdaje nadležni sud po mjestu prebivališta.

 

Prijave slati  isključivo poštom na adresu škole sa naznakom Prijava na konkurs:

JU OŠ “Mirsad Salkić“ Čava,

Čava bb,

77245 Bužim

 

 

Direktor škole:

                                                                                                                Zeid Suljadžić

 

 

NAPOMENA: Konkurs objavljen u sedmičnim novinama Unsko-sanske novine Krajina, u petak 06. 12. 2019. godine.