Na osnovu člana 3, 4.  i 13, Pravilnika o definiranju kriterija za proglašenje uposlenika/ca za čijim radom je djelimično ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja uposlenika/ca iz jedne škole u drugu (broj:10-02-12120/10 od 14.05.2014. godine), obavještavamo nastavnike koji podliježu ovom Pravilniku da su u obavezi dostaviti traženu dokumentaciju, radi utvrđivanja viška i načina njegovog rješavanja.

Kriterij za utvrđivanje tehnološkog viška uposlenika Dokazi
Stručna sprema ovjerena kopija diplome
Dodatno usavršavanje uvjerenje škole o kursevima i seminarima u struci odnosno izdanim certifikatima Pedagoškog zavoda i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), te drugih institucija i organizacija za čiju realizaciju su Ministarstvo i Pedagoški zavod dali odobrenje
Radni staž ovjerenom listom nadležnog organa PIO/MIO i uvjerenjem poslodavca koje treba sadržavati tačan broj dana, mjeseci i godina radnog staža, te poslove koje je uposlenik/ca obavljao i sa kojom stručnom spremom
Učešće u odbrani BiH vrijeme provedeno u oružanim snagama, radnoj obavezi, jedinicama Civilne zaštite dokazuje se potvrdom odgovarajućeg organa
Zdravstveno stanje uvjerenje/ rješenje ili drugim pravnim aktom izdanim od strane nadležnog organa
Socijalno stanje broj članova domaćinstva i njihov status dokazuje se uvjerenjem/rješenjem ili drugim pravnim aktom izdanim od strane nadležnog organa (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, potvrda o statusu učenika/studenta, kućna lista, uvjerenje PIO/ MIO, potvrde službe za zapošljavanje i drugo).

 

Dokumentaciju zapakovanu u koverti dostaviti sekretaru škole, svako za sebe lično ili putem pošte (preporučeno) na adresu:

JU OŠ „Mirsad Salkić“ Čava
77245 Bužim
 „ Za Komisiju za evidentiranje uposlenika/ca za čijim radom je prestala potreba“.

Rok za dostavljenje dokumentacije je 24.05.2019. godine do 10 sati.

Naknadno dostavljena dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje.

 

NAPOMENA:

Kako je u proceduri donošenje novog Pravilnika o tehnološkom višku, o izmjenama i dopunama istog bit ćete blagovremeno obavješteni.

Pravilnik o definiranju kriterija za proglašenje uposlenika/ca za čijim radom je djelimično ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja uposlenika/ca iz jedne škole u drugu OVDJE