Na osnovu člana 135. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/04, 7/10, 11/15 i 12/19), Odluke Školskog odbora br: 03-1128/19 od 28. 11. 2019. godine, Saglasnosti za raspisivanje konkursa Ministarstva obrazovanja,...
  Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj 01-3873/19 od 16.12.2019. godine, Osnovna škola „Mirsad Salkić“ kao ugovorni organ objavljuje:   INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM...

Nedavni članci